Uzman Görüşü ve Bilirkişi Raporunun Arasındaki Fark
08.04.2023

Uzman Görüşü ve Bilirkişi Raporunun Arasındaki Fark

Bir tarafın (veya uzmanın) belirli bir beyanı, tarafın iddiasının veya savunmasının özünü teşkil ediyorsa ve yargılamanın sonucu açısından belirleyici bir öneme sahipse, mahkemenin sunulan iddia ve savunmaları değerlendirme ve kararın gerekçesinde bunlar hakkında yorum yapma görevi vardır [Kaplan, s. 568]. Hâkimin uzman görüşü ve bilirkişi raporu arasındaki çelişkiyi gidermemesi, hukukî dinlenilme hakkının ve dolayısıyla adil yargılanma hakkının ihlâlini oluşturur. Bilirkişi raporu ve uzman görüşü arasındaki çelişkinin giderilmesi gerekliliği meselesinde uzman görüşünün hukukî niteliğinin ne olduğunun kanaatimizce bir önemi yoktur [Kaplan, s. 568-569]. Sadece hâkim, uzman görüşünü serbestçe değerlendirir, ancak uzman görüşünü değerlendirmeksizin karar veremez [Kaplan, s. 569-570].

Yargıtay’ın müstekâr içtihatlarında da, uzman görüşüne dayanılarak yapılan itirazların giderilmemesi ve bu itirazların dikkate alınmaması hukukî dinlenilme hakkının ihlâli olarak değerlendirilmiştir [Yarg. 15. HD., E. 2020/3360 K. 2021/1893 T. 22.4.2021 (Lexpera)].

Detaylı bilgi ve uzman görüşüyle bilirkişi raporu arasındaki nasıl giderileceği hakkında detaylı bilgi için bkz.

 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tauhfd/issue/74706/1227297